λ calculus Integers

LA home
Computing
FP
 λ-calc.
  Intro
  Syntax
  Examples
   Ints
   Bools
   Lists(1)
   arithmetic
   Y (lazy)
   Y (strict)
   Lists(2)
   Trees
   Primes(1)
   Fibonacci(1)
   Unique
   Hamming#s
   Composites
   Fibonacci(2)
   Thue seqs.
   Edit-dist.
   Ints

The integers (and other constants) can be defined in the λ calculus; it is not necessary to provide them as "built in". However this "implementation" of integers is not efficient and so they invariably are built into programming languages based on the λ calculus.

Here is a λ calculus definition of non-negative integers and some operators on them:-

integers
let rec
 ZERO = lambda s. lambda z. z,
 ONE = lambda s. lambda z. s(z),
 TWO = lambda s. lambda z. s(s(z)),
 THREE= lambda s. lambda z. s(s(s(z))),{etc.}

 PLUS = lambda x. lambda y.
  lambda s. lambda z. x s (y s z),
 {traditional defn of + }

 SUCC = lambda x. lambda s. lambda z. s(x s z),
 {successor function}

 PLUSb = lambda x. x SUCC,
 {a nicer alternative defn of +, PLUS}

 TIMES = lambda x. lambda y. x (PLUS y) ZERO,

 PRED = lambda n. lambda s. lambda z.
  {NB. PRED ZERO = ZERO}
  let s2 = lambda n. lambda f. f(n s),
    z2 = lambda f. z
  in n s2 z2 (lambda x.x),

 ISZERO = lambda n. n (lambda x. false) true,

 LE = lambda x. lambda y. ISZERO (MONUS x y),
 { ? x <= y ? }

 MONUS = lambda a. lambda b. b PRED a,
 {NB. assumes a >= b >= 0}

 DIVMOD = lambda x. lambda y.
  let rec dm = lambda q. lambda x.
   if LE y x then {y <= x}
    dm (SUCC q) (MONUS x y)
   else pair q x
  in dm ZERO x,

 DIV = lambda x. lambda y. DIVMOD x y fst,
 MOD = lambda x. lambda y. DIVMOD x y snd,

 pair = lambda fst. lambda snd. lambda sel. sel fst snd,
 fst = lambda x. lambda y. x, {see}
 snd = lambda x. lambda y. y, {Bool}

 PRINT = lambda n. n (lambda m. 'I'::m) '.'

in let rec {e.g.}
 four = MONUS (TIMES THREE TWO) (PLUS ONE ONE),
 eight = PLUSb four four
in
PRINT (DIV eight THREE)

{ Define (non -ve) Int From Scratch. }

e.g.,
PLUS ONE TWO

= (λ x. λ y. λ s. λ z. x s (y s z))  --PLUS
  (λ s. λ z. s(z))          --ONE
  (λ s. λ z. s(s(z)))        --TWO

= (λ y. λ s. λ z.
   ((λ s'. λ z'. s'(z')) s (y s z)))
  (λ s. λ z. s(s(z)))

= (λ y. λ s. λ z. (s(y s z)))
  (λ s. λ z. s(s(z)))

= λ s. λ z.
  s( (λ s". λ z". s"(s"(z"))) s z)

= λ s. λ z. s(s(s(z)))

= THREE
Here, integers are PRINTed in unary notation. (Well, you try defining a binary or decimal print routine this way – exercise!-)
  
Also see [Boolean] and [Lists].
Thanks to Joel Reicher for the TIMES, LE and DIVMOD examples.
www #ad:

↑ © L. Allison, www.allisons.org/ll/   (or as otherwise indicated).
Created with "vi (Linux)",  charset=iso-8859-1,   fetched Sunday, 03-Mar-2024 01:25:35 UTC.

Free: Linux, Ubuntu operating-sys, OpenOffice office-suite, The GIMP ~photoshop, Firefox web-browser, FlashBlock flash on/off.